יערליכע מסיבה לטובת בית המדרש חסדי אברהם היבנוב תשע״ח

כ״ו בְּחֶשְׁוָן תשע״ח

Download
Related Articles
תשע״ג
Hundreds of participants including prominent Rabonim attended the Hivniv Melava Malka to benefit the Hivniv Bais Medrash Chasdei Avrohom in Boro Park under the leadership of Harav Avrohom Yehoshua Heshel Friedlander Shlita.
תשע״ה
Dedication of the new shul of Congregation Chasdei Avrohom in Boro Park under the leadership of HaRav Avrohom Friedlander, Hivnover Rav
, היבנוב, היבנוב, ezra friedlander
, היבנוב, היבנוב, ezra friedlander
, היבנוב, היבנוב, ezra friedlander
, היבנוב, היבנוב, ezra friedlander
, היבנוב, היבנוב, ezra friedlander
, היבנוב, היבנוב, ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT