ארבעטער ביים בית החיים אין שטאט ליסקא

Tamuz 5781
צדיק היט אפ: באמבע פון צווייטע וועלט קריג געפינען נעבן אוהל הק' אין ליסקא

צדיק היט אפ: באמבע פון צווייטע וועלט קריג געפינען נעבן אוהל הק' אין ליסקא


ליסקא, אונגארן - אין א שטוינענדע געפינס האבן ארבעטער ביים בית החיים אין שטאט ליסקא געפינען א אומבארירטע האנט-גרענאט פון די צווייטע וועלט מלחמה עטליכע מעטער פונעם אוהל הק'! דאס קומט אין ליכט פון אנגייענדע ארבעט ביים בית החיים אין ליסקא ווי עס ליגן די אדמור"י בית ליסקא זי"ע, הרה"ק בעל אך פרי תבואה זי"ע און זיין ממשיך דרך הרה"ק בעל טל חיים פון ליסקא זי"ע, ווי מען פארשענערט די בית החיים, פאריכטנדיג די מציבות און פארברייטנדיג די גדר, ווי אויך האט מען אפגעקויפט א שטח ווי מען וועט בויען א נייע פארקינג לאט און אורחים, אויפן אינציאטיוו פון בית ליסקא בנשיואת כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א.

 

אצינד אין סאמע ברען פון די פלאנירונג שטאפל, האבן ארבעטער פלוצים געפינען א האנט-גרענאט באמבע פון די צייטן פון די צווייטע וועלט מלחמה. עס האט זיך גלייך געטון א צוזאמפאר פון פאליס און פייערלעשער, און גאנץ ליסקא איז געווען אויף רעדער. קאמענטירער ברענגן ארויס די מופת פון די צדיקי בית ליסקא אז במשך די אלע 80 יאר האט די באמבע נישט עקספלאדירט, און די אוהל הק' און ארומיגע מציבות זענען אפגעשוינט געווארן.

Hand Grenade from World War II found unexploded in Liska Bais HaChaim, Hungary 


Zechus of Tzadik Protects!


By: Bais Liska


An Unexploded bomb was found during construction of the Bais Hachaim in  OLASZLISZKA, Hungary.


As renovations of the grounds of the Bais HaChaim including restoration of matzevos at the Liska Bais Hachaim, resting place of Harav Tzvi Hersh of Liska, author of Ach Pri Tevuah and Harav Chaim of Liska author of Tal Chaim is ongoing, workers discovered a hand grenade lying among the matzevos slightly buried underneath the ground.


The workers quickly evacuated the Bais Hachaim and immediately called the local Police fire department who in turn brought in the necessary personnel to safely deactivate the hand grenade.


"It was an open miracle that tens of thousands of people traversed  the Bais hachaim in the last 70 years and it didn't explode" said the official who showed that one of the wires was still connected.


The restoration of the grounds of the Bais Hachaim is part of a larger project that is being undertaken by Khal Bais Liska. A construction of parking lot and hachnasas orchim facility adjacent of the Bais Hachaim. It will enhance the experience of tens of thousands that come to mispalel at the holy Ohel of the Liska Tzadikim.

Tags
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT