בית החיים אין שטאָט ליסקא איבערגעשריבן אונטער בעלות פון ליסקא קהילה אין ניו יאָרק

Sunday, January 05, 2020
קדושת הציון
.  
הגה"ק מליסקא זי"ע איז געוועהן בשעתו פון די גרעסטע מנהיגי החסידות און אונגארן, וועמענס נאמען איז פארהייליגט געווארען ביי חסידים לדורי דורות. טויזענטער אידן פלעגן קומען ביום ההילולא על ציונו הקדוש אין שטאט ליסקא און זיך אויסבעטן ישועות ורפואות בגוף ובנפש. ווי דער 'אך פרי תבואה' זעלבסט האט געזאגט איידער זיין פטירה: "זארגטס ענק נישט, איך וועל אויפטוהן מער אין די זאקן, ווי אין די שיך", מיינעדיג מיט דעם אז ער ווערט ווייטער ארויס העלפען פאר ווער עס קומט נאר צו מתפלל זיין ביי זיין ציון. 
ווי ווייט מרן הגה"ק מליסקא זי"ע האט געהאלטן אז דער טאג פון זיין פטירה האט גאר א גרויסע באדייט, קען מען זעהן פון דעם אינטרעסאנטער עובדא, אז ער האט זיך באוויזן אין דעם טאג פון זיין יארצייט, י"ד אב, צום חוסטער רב, הגה"צ רבי יואל צבי ראטה זצ"ל, בעל שו"ת בית היוצר, און האט אים געזאגט אז ער זאל נישט זאגט קיין תחנון אין דעם טאג. (זעה דער סיפור הדברים באריכות אינעם הקדמה פון ספר דרשות בית היוצר).
*  
הרה"ח בנש"ק ר' אהרן טייטלבוים ז"ל פון איהעלי האט דערציילט:
ביי די קבורה פון הגה"ק מליסקא זי"ע, האט דער עולם אריינגעווארפן אינעם אפענעם קבר קוויטלעך מיט בקשות. דעם אנדערן טאג איז דער אך פרי תבואה געקומען אין חלום צו איינעם פון זיינע חסידים און האט אים געזאגט: "איך האב געזען דיין קוויטל, אבער נעכטן בין איך געווען פארנומען מיט מיר. דעריבער זאלסטו נאכאמאל קומען אויף מיין קבר, און זאלסט מזכיר זיין דיין בקשה".
*
יעדעס יאר אינעם טאג י"ד אב, די יומא דהילולא קדישא פון הגה"ק מליסקא זי"ע זענען געקומען טויזענטער מענטשן פון אלע עקן לאנד זיך משתטח זיין אויף זיין הייליגע ציון, צווישן זיי אויך די גדולי הדור.
 
דער קאשוי'ער רב, הגה"צ רבי רפאל בלום זצ"ל פלעגט אסאך יארן רעדן אין דעם טאג, וואס האט זיך אפגעטוהן אין אונגארן שוין טעג איידער דער יארצייט האט מען זיך געלאזט איבער די וועגענער און אויף די באנען אנצוקומען קיין ליסקא.
דערביי האט ער נאכגעזאגט פון א בריעוו וואס זיין טאט
Tags
הרבני הנגיד העסקן ר' יואל ב
הרבני הנגיד העסקן ר' יואל ב"ר מרדכי פריעדמאן הי"ו מקבל ברכת קודש כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א
Andras Buchler, Andras Heisler, R' Chesky Blau, R' Ezra Friedlander, Hivnover Rebbe Shlita, Liska Rebbe Shlita, Harav Yoel Goldman Rav D'Khal Neipest-Williamsburg, Rabbi Yisrul Friedlander, Rabbi Naftuli Moshe Indig, R' Menachem Wollner, R' Yossel Deutsch
 L-R:
 
 
 מר אַנדראס ביכלער  
 מר. אַנדראס הייזלער
 הרב יחזקאל בלויא
 פנחס עזרא פריעדלענדער
 כ
Andras Buchler, Andras Heisler, R' Chesky Blau, R' Ezra Friedlander, Hivnover Rebbe Shlita, Liska Rebbe Shlita, Harav Yoel Goldman Rav D'Khal Neipest-Williamsburg, Rabbi Yisrul Friedlander, Rabbi Naftuli Moshe Indig, R' Menachem Wollner, R' Yossel Deutsch L-R: מר אַנדראס ביכלער מר. אַנדראס הייזלער הרב יחזקאל בלויא פנחס עזרא פריעדלענדער כ"ק אדמו"ר מהיבנוב שליט"א כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א הרה"ג רבי יואל גאלדמאן שליט"א אב"ד נייפּעסט-וויליאמסבורג הרה"ג רבי ישראל פריעדלענדער שליט"א זון פון היבנובער רבי'ן שליט"א הרב נפתלי משה אינדיג הי"ו מראשי העסקנים דק"ק סאַטמאַר הרה"ח ר' מנחם וואלנער הי"ו נכד הגה"צ אבד"ק שאַרמאַש זצ"ל
Andras Buchler, Andras Heisler, R' Chesky Blau, R' Ezra Friedlander, Hivnover Rebbe Shlita, Liska Rebbe Shlita, Harav Yoel Goldman Rav D'Khal Neipest-Williamsburg, Rabbi Yisrul Friedlander, Rabbi Naftuli Moshe Indig, R' Menachem Wollner, R' Yossel Deutsch
 L-R:
 
 
 מר אַנדראס ביכלער  
 מר. אַנדראס הייזלער
 הרב יחזקאל בלויא
 פנחס עזרא פריעדלענדער
 כ
Andras Buchler, Andras Heisler, R' Chesky Blau, R' Ezra Friedlander, Hivnover Rebbe Shlita, Liska Rebbe Shlita, Harav Yoel Goldman Rav D'Khal Neipest-Williamsburg, Rabbi Yisrul Friedlander, Rabbi Naftuli Moshe Indig, R' Menachem Wollner, R' Yossel Deutsch L-R: מר אַנדראס ביכלער מר. אַנדראס הייזלער הרב יחזקאל בלויא פנחס עזרא פריעדלענדער כ"ק אדמו"ר מהיבנוב שליט"א כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א הרה"ג רבי יואל גאלדמאן שליט"א אב"ד נייפּעסט-וויליאמסבורג הרה"ג רבי ישראל פריעדלענדער שליט"א זון פון היבנובער רבי'ן שליט"א הרב נפתלי משה אינדיג הי"ו מראשי העסקנים דק"ק סאַטמאַר הרה"ח ר' מנחם וואלנער הי"ו נכד הגה"צ אבד"ק שאַרמאַש זצ"ל
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
Dr. David Moskovits, Andras Buchler, Andras Heisler, R' Chesky Blau, R' Ezra Friedlander, Hivnover Rebbe Shlita, Liska Rebbe Shlita, Harav Yoel Goldman - Rav D'Khal Neipest-Williamsburg
 L-R:
 
 הרב ר' דוד מאשקאוויטש שליט
Dr. David Moskovits, Andras Buchler, Andras Heisler, R' Chesky Blau, R' Ezra Friedlander, Hivnover Rebbe Shlita, Liska Rebbe Shlita, Harav Yoel Goldman - Rav D'Khal Neipest-Williamsburg L-R: הרב ר' דוד מאשקאוויטש שליט"א מראשי ק"ק סקולען מר אַנדראס ביכלער מר. אַנדראס הייזלער הרב יחזקאל בלויא פנחס עזרא פריעדלענדער כ"ק אדמו"ר מהיבנוב שליט"א כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א הרה"ג רבי יואל גאלדמאן שליט"א אב"ד נייפּעסט-וויליאמסבורג
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
, , , ezra friedlander
L-R
 
 הרב ר' דוד מאשקאוויטש שליט
L-R הרב ר' דוד מאשקאוויטש שליט"א מראשי ק"ק סקולען מר אַנדראס ביכלער מר. אַנדראס הייזלער הרב יחזקאל בלויא פנחס עזרא פריעדלענדער כ"ק אדמו"ר מהיבנוב שליט"א כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א
, , , ezra friedlander
L-R
 
 הרב ר' דוד מאשקאוויטש שליט
L-R הרב ר' דוד מאשקאוויטש שליט"א מראשי ק"ק סקולען מר אַנדראס ביכלער מר. אַנדראס הייזלער הרב יחזקאל בלויא פנחס עזרא פריעדלענדער כ"ק אדמו"ר מהיבנוב שליט"א כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א הרה"ג רבי יואל גאלדמאן שליט"א אב"ד נייפּעסט-וויליאמסבורג
L-R
 
 מר. אַנדראס הייזלער
 כ
L-R מר. אַנדראס הייזלער כ"ק אדמו"ר מליסקא שליט"א היסטאָרישער מאָמענט ביים איבערגעשריבן בעלות Andras Heisler - President of the Federation of Hungarian Jewish Communities, Liska Rebbe Shlita
Sign Up for Updates
קהל עטרת צבי מליסקא
1449 50th Street
Brooklyn,  NY  11219
t. 718-436-5555
ChasideiLiska@Gmail.com
 
BB DESIGN & DEVELOPMENT